fbpx

Statut

Udruge vozača električnih vozila Strujni krug

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 74/14 i 70/17), Izvanredna skupština Udruge vozača električnih vozila „Strujni krug“, održana 20. listopada 2020., donijela je:

STATUT

Udruge vozača električnih vozila Strujni krug
I.
Osnovne odredbe
Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatska nacionalna udruga za e-mobilnost „Strujni krug“.
Skraćeni naziv udruge je: Udruga „Strujni krug“.
Naziv udruge na engleskom jeziku je: Croatian National eMobility Association “Electric Circuit”.
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: Association “Electric Circuit”.
Sjedište udruge je Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga vozača električnih vozila “Strujni krug” (u daljem tekstu Udruga) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Gada Zagreba.

Članak 4.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

II.
Ciljevi, područje djelovanja i djelatnosti udruge
Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promidžbe i poticanja korištenja i nabave električnih vozila kako bi se povećao njihov broj u Republici Hrvatskoj.

Područje djelovanja udruge je gospodarstvo.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • poticanje aktivnosti koje omogućuju lakše i jednostavnije korištenje električnih vozila
 • lobiranje u Vladi i lokalnim samoupravama za promjene zakona i pravilnika koji će omogućiti jednostavnije korištenje i nabavu električnih vozila
 • organiziranje zajedničkih druženja i manifestacija.
 • organiziranje i vođenje seminara, radionica, treninga, predavanja, tečajeva, stručnih skupova, individualnih i skupnih savjetovanja i ostalih oblika prenošenja saznanja među članovima i ostalim zainteresiranim skupinama
 • suradnja s pojedincima, obrazovnim i drugim državnim, javnim i privatnim ustanovama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • informiranje javnosti o svome radu
 • razvijanje i ostvarivanje programa međunarodne suradnje
 • ostvarivanje i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • putem sredstava javnog priopćavanja.
III.
Članstvo u udruzi
Članak 9.

Članom Udruge može postati fizička osoba te pravna osoba koja odnosno vozači i vlasnici električnih vozila te svi ostali koji podupiru rad i ciljeve Udruge. 

Članovi Udruge mogu biti: redoviti članovi, podržavajući članovi i počasni članovi.

Redoviti članovi Udruge su oni koji aktivno i sustavno sudjeluju u djelatnostima te  ostvarivanju ciljeva Udruge.

Podržavajući članovi udruge su oni koji podržavaju rad Udruge povremenim sudjelovanjem u aktivnostima Udruge.

Zahtjev za primitak u članstvo se podnosi Predsjedniku koji o tome donosi odluku. 

Zahtjev za primitak u članstvo sadrži sljedeći sadržaj: fizička ili pravna osoba; ime i prezime ili naziv tvrtke; adresu i mjesto stanovanja; OIB; kontakt (broj mobitela i/ili e-mail); izjavu o pristupanju.

Odluka Predsjednika o primanju u članstvo je konačna.

Počasni član je osoba koja je svojim radom stekla osobite zasluge za promicanje električnih vozila ili se istaknula u doprinosima.

Počasne članove u članstvo prima Skupština na prijedlog članova Udruge te ne plaćaju članarinu.

Počasni članovi i podržavajući članovi ne mogu biti birani u tijela upravljanja Udruge.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Registar članova vodi se u elektronskom obliku, a sadrži: osobno ime, odnosno naziv člana, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva i datum prestanka članstva u udruzi.

Registar članova daje se na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • sudjelovanje u aktivnostima Udruge,
 • pravo glasa (samo redoviti članovi),
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem zbog povrede članskih prava i obveza.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV.
Tijela udruge
Članak 15.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
SKUPŠTINA
Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redoviti poslovno sposobni članovi fizičke osobe te predstavnik pravne osobe redovite članice Udruge.

Počasni i podržavajući članovi imaju pravo sudjelovanja na Skupštini bez prava glasa pri donošenju odluka.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu, a poziv za prisustvovanje sjednici Skupštine dostavlja se elektroničkom poštom.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova osnivača Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnoga reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova osnivača koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava Tajnik Udruge. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ukoliko je nazočno najmanje tri člana Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Skupštine ako Statutom nije određena posebna većina.

Sjednica Skupštine može se održati i na daljinu o čemu je potrebno izraditi zapisnik.

Članak 20.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
 • imenuje likvidatora,
 • rješava sporove i sukobe interesa unutar udruge,
 • odlučuje o statusnim promjenama,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.
PREDSJEDNIK
Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 22.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada, plana rada, financijskog plana, Statuta i izmjena i dopuna Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada, plana rada, financijskog plana i provedbi odluka  Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadaće,
 • imenuje Tajnika Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK
Članak 24.

Tajnika Udruge imenuje Predsjednik na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih te ostalih poslova za koje ga ovlasti Skupština ili Predsjednik Udruge.
Tajnik zastupa Udrugu, vodi registar članova i zapisnike na sjednicama Skupštine.

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V.
Imovina i način stjecanja imovine
Članak 26.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.
Članak 27.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 28.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI.
Prestanak postojanja udruge
Članak 29.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina predaje se udruzi ili ustanovi ili zakladi s istim ili sličnim statutarnim ciljevima sukladno odluci Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova osnivača Udruge.

VII.
Završne odredbe
Članak 30.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova osnivača Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 31.

Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata koje će donijeti Udruga u svom radu daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 14. svibnja 2021.
Hrvoje Prpić
Predsjednik Skupštine

Newsletter

Značajni popusti i pogodnosti, svježe vijesti i korisne informacije. Jedan klik je dovoljan za upis ili ispis s newsletter liste.

Razmišljate li o kupnji električnog vozila?

Ako želite možete nam ostaviti svoju email adresu pa ćemo vas obavijestiti o popustima za kupnju EV za naše članove:

Ako želite možete nam ostaviti svoju email adresu pa ćemo vas obavijestiti o pogodnostima za vlasnike električnih vozila:

Scroll to Top