Statut // Statute

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 74/14 i 70/17), Osnivačka skupština Udruge vozača električnih vozila „Strujni krug“, održana 11.10.2019. godine, donijela je

 

STATUT

UDRUGE VOZAČA ELEKTRIČNIH VOZILA “STRUJNI KRUG”

 

I.

OSNOVNE ODREDBE

1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

2.

Naziv udruge je: Udruga vozača električnih vozila “Strujni krug”.
Skraćeni naziv udruge je: Udruga “Strujni krug”.
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: Association “Short circuit”.
Sjedište udruge je Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

3.

Udruga vozača električnih vozila “Strujni krug” (u daljem tekstu Udruga) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Gada Zagreba.

4.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

II.

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

 

6.

Udruga je osnovana u cilju promidžbe i poticanja korištenja i nabave električnih vozila kako bi se povećao njihov broj u Republici Hrvatskoj.

Područje djelovanja udruge je gospodarstvo.

7.

Djelatnosti Udruge su:

 •   poticanje aktivnosti koje omogućuju lakše i jednostavnije korištenje električnih vozila
 •    lobiranje u Vladi i lokalnim samoupravama za promjene zakona i pravilnika koji će omogućiti jednostavnije korištenje i nabavu električnih vozila.
 •    organiziranje zajedničkih druženja i manifestacija.
 •    organiziranje i vođenje seminara, radionica, treninga, predavanja, tečajeva, stručnih skupova, individualnih i skupnih savjetovanja i ostalih oblika prenošenja saznanja među članovima i ostalim zainteresiranim.
 •    suradnja s pojedincima, obrazovnim i drugim državnim, javnim i privatnim ustanovama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
 •   informiranje javnosti o svome radu.
 •    razvijanje i ostvarivanje programa međunarodne suradnje.
 •    ostvarivanje i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje

8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • putem sredstava javnog priopćavanja.

 

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

 

9.

Članom Udruge može postati fizička osoba te pravna osoba koja podupire ciljeve i spremna je dati doprinos ostvarivanju aktivnosti Udruge.

Članovi mogu biti: redoviti i počasni.
Redoviti član Udruge mogu postati vozači i vlasnici električnih vozila te svi ostali koji podupiru rad i ciljeve Udruge. Zahtjev za primitak u članstvo se podnosi Predsjedniku koji o tome donosi odluku.
Zahtjev za primitak u članstvo sadrži sljedeći sadržaj: fizička ili pravna osoba; ime i prezime ili naziv tvrtke; adresu i mjesto stanovanja; OIB; kontakt (broj mobitela i/ili e-mail); izjavu o pristupanju.
Odluka Predsjednika o primanju u članstvo je konačna.
Počasni član je osoba koja je svojim radom stekla osobite zasluge za promicanje električnih vozila ili se istaknula u doprinosima.
Počasne članove u članstvo prima Skupština na prijedlog članova Udruge.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu i ne mogu biti birani u tijela upravljanja Udruge.

10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
Registar članova vodi se u elektronskom obliku, a sadrži: osobno ime, odnosno naziv člana, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva i datum restanka članstva u udruzi.
Registar članova daje se na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

12.

Prava i obveze članova su:

 • sudjelovanje u aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem zbog povrede članskih prava i obveza.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV.

TIJELA UDRUGE

 

15.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

 

SKUPŠTINA

 

16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi udruge. U radu Skupštine sudjeluju i počasni članovi, ali bez prava odlučivanja.

17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovitih članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnoga reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 redovitih članova koji su upisani u Registar članova prije steka mandata tijelima udruge.

18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

20.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
 • imenuje likvidatora,
 • rješava sporove i sukobe interesa unutar udruge,
 • odlučuje o statusnim promjenama,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

PREDSJEDNIK

 

21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

22.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada, plana rada, financijskog plana, Statuta i izmjena i dopuna Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada, plana rada, financijskog plana i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadaće,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

 

TAJNIK

 

24.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručnoadministrativnih te ostalih poslova za koje ga ovlasti Skupština ili Predsjednik Udruge.
Tajnik zastupa Udrugu, vodi registar članova i zapisnike na sjednicama Skupštine.

25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

V.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

26.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

27.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

28.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

29.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina predaje se udruzi ili ustanovi ili zakladi
s istim ili sličnim statutarnim ciljevima sukladno odluci Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

 

30.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

31.

Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata koje će donijeti Udruga u svom radu daje Predsjednik Udruge.

 

U Zagrebu, 11.10.2019. godine
Hrvoje Prpić Predsjednik Udruge